Regulaminu i zasady funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Zmiennicy w razie zawieszenia wszystkich zajęć stacjonarnych i przejścia na nauczanie na odległość) lub  zorganizowania kształcenia mieszanego.

Na podstawie § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.493 ze zm.)

 § 1. Organizacja pracy zdalnej.

1. Szkoła odpowiada za merytoryczne przygotowanie zajęć.

 2. Uczeń i jego rodzice/opiekunowie prawni odpowiadają za właściwe i rzetelne wywiązywanie się z obowiązku uczestnictwa w kształceniu na odległość.

 3. Niektóre z zajęć będą wymagały uczestnictwa w nich uczniów w zaplanowanym czasie, np. czat lub telekonferencja. Inne będą miały formę zadań, ćwiczeń czy kart pracy przesyłanych przez nauczyciela do samodzielnej realizacji przez ucznia.

4. Zadania określone przez nauczycieli muszą posiadać termin ukończenia (przesłania).

5. Prosimy o motywowanie dziecka do systematycznej, równomiernej pracy nad przyswajaniem materiału i wykonywaniem ćwiczeń.

6. Kształcenie zdalne nakierowane jest także na kształtowanie odpowiedzialności, rzetelności i systematyczności.

7. Zajęcia zdalne przewidują także sprawdzanie wiedzy i postępów uczniów. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca br., działania podejmowane przez uczniów  będą oceniane.

§ 2. Zdalna edukacja – definicje.

1. Zdalna edukacja polega na zapoznawaniu się z różnego rodzaju cyfrowymi materiałami udostępnionymi w sieci Internet pod kierunkiem i aktywnym przewodnictwem nauczyciela.

2. Formy kształcenia dzielimy na synchroniczne, interaktywne (uczniowie i nauczyciel pracują w tym samym czasie, prowadząc komunikację w czasie rzeczywistym) oraz asynchroniczne (uczniowie przyswajają wiedzę, realizują zadane ćwiczenia, wypełniają testy, itd.).

3. Rezultaty działań w zarówno w kształceniu synchronicznym jak i asynchronicznym mogą być przedmiotem oceny.

II ORGANIZACJA ZAJĘĆ ZDALNYCH.

§ 3. Przebieg prowadzonej nauki zdalnej.

1. Treści edukacyjne podawane w środowisku zdalnym będą służyły realizacji podstawy programowej oraz rozwijaniu zainteresowań i pasji uczniów.

2. Nauczyciele w swojej pracy uwzględniają dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych uczniów;

 3. Nauczyciele prowadzący zajęcia będą systematycznie – umieszczali w dzienniku elektronicznym opisy zadań dla uczniów danej klasy i odpowiadali na zapytania uczniów i rodziców także za pomocą e-dziennika.

4. Działania te będą widoczne w zakładkach: Wiadomości oraz Zadania domowe.

5. Nauczyciel może także kontaktować się z uczniami i rodzicami za pomocą poczty e-mail, platform edukacyjnych, dysków współdzielonych oraz interaktywnie (w czasie rzeczywistym) za pomocą komunikatorów i aplikacji do komunikacji audio lub audiowizualnej.

6. Platformą edukacyjną stosowaną do nauczania zdalnego w Szkole Podstawowej w Zmiennicy jest - Microsoft Teams.

§ 4. Sposób prowadzenia nauki zdalnej.

1.     Dostępność nauczycieli online do kontaktu w czasie rzeczywistym.

2.     

a. Od poniedziałku do piątku w godzinach zawartych w planie lekcji umieszczonym w e-dzienniku oraz określonych w harmonogramie konsultacji, nauczyciele prowadzą lekcje online ( lekcja trwa 30 minut).

b. Określony wyżej czas jest przeznaczony na: prowadzenie lekcji, zadawanie nauczycielowi pytań zarówno w formie pisemnej, jak i w trakcie rozmowy tekstowej, głosowej lub wideo.

2. Aktywność ucznia w trakcie nauki zdalnej.

a. Częstotliwość sprawdzania wiadomości oraz zadań domowych zależy od nauczyciela, jednak szkoła zaleca sprawdzanie konta ucznia na bieżąco, przynajmniej trzy razy dziennie.

3. Terminy wykonanych zadania.

 

a. Termin wykonania danego zadania nauczyciel opisuje w wiadomości opisującej zadanie lub w treści samego zadania (zadania mogą być zadawane do godz. 1430.

b. W przypadku problemów technicznych lub organizacyjnych uczeń powinien zawiadomić nauczyciela lub wychowawcę o braku możliwości wykonania zadania w ustalonym terminie.

c. Jeśli uczeń ma wątpliwości, jak wykonać zadanie lub nie potrafi go wykonać – powinien zgłosić to nauczycielowi aby uzyskać jego pomoc.

3.     Typy zadania umieszczane w wiadomościach przez nauczyciela.

4.     

a. Nauczyciel będzie zlecał uczniom zadania do wykonania w następujących formach: · klasyczna, z odwołaniem do podręcznika, zeszytu ćwiczeń,

· tekstowy opis zadania do wykonania,

· link do interaktywnych platform edukacyjnych wykorzystujących formy nauki i sprawdzania wiadomości (np. filmy, quizy, testy),

· załącznik zawierający materiały tekstowe, grafiki, materiały audiowizualne, itp.

· dzienniczki aktywności

5. Przebieg zajęć interaktywnych z nauczycielem.

a. Nauczyciel może zorganizować lekcję online przy wykorzystaniu aplikacji audio, audiowizualnych lub na internetowych platformach edukacyjnych.

b. Czas trwania jednej lekcji wirtualnej nie może przekroczyć 30 min.

c. Termin spotkania online to godzina lekcyjna według obowiązującego tygodniowego planu zajęć. Jeśli nastąpi zmiana,  będzie przekazywana uczniom za pomocą wiadomości w e-dzienniku lub komunikatora internetowego najpóźniej w dniu poprzedzającym lekcję zaplanowaną w takiej formie.

6. Opieka nad uczniem uczącym się zdalnie.

a. Uczeń przebywający w domu realizuje obowiązek szkolny pod opieką rodziców/opiekunów prawnych, którzy sprawują w tym czasie nad nim wyłączną opiekę.

b. Pracujący zdalnie nauczyciel nie ma możliwości realizowania swoich funkcji opiekuńczych.

7. Plan lekcji w trakcie zajęć zdalnych.

a. Aby dostosować ilość godzin dydaktycznych do możliwości psychofizycznych dzieci plan lekcji został zmodyfikowany (skrócenie lekcji do 30 minut i wydłużenie przerw międzylekcyjnych o 15 minut).

b. Aktualny plan lekcji jest umieszczony w e-dzienniku.   

8. Frekwencja na zajęciach zdalnych.

a. w czasie nauczania zdalnego ewidencjonowanie obecności ucznia na zajęciach to termin logowania ucznia na platformie zdalnej;

b. nauczyciel w ramach ujętych w planie lekcji zajęć wpisuje adnotacje „obecność w domu” (OWD) c. adnotacja OWD - obecność w domu,  ma wpływ na frekwencję.

9. Ocenianie postępów uczniów.

a. Zmiany obowiązujące w czasie trwania nauczania zdalnego określa aneks do Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, który zawiera:

· podstawowe formy monitorowania postępów uczniów oraz sposoby weryfikacji ich wiedzy i umiejętności (opracowane przez nauczyciela prowadzącego zajęcia z którymi każdy uczeń oraz rodzice/ prawni opiekunowie mają zostać zapoznani);

· zasady oceny aktywności ucznia;

· sposoby informowania uczniów lub rodziców/opiekunów prawnych o postępach ucznia w nauce;

· zasady oceniania zachowania uczniów;

§ 5 Stanowisko pracy, urządzenia, oprogramowanie, bezpieczeństwo i higiena pracy.

1.     Warunki techniczne potrzebne do nauki zdalnej.

a. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka powinni zapewnić odpowiednie warunki do realizacji nauki z użyciem metod i technik kształcenia na odległość;

b. uczniowie powinni mieć dostęp do sieci Internet oraz urządzeń umożliwiających połączenie z nim, wyposażonych w ekran, klawiaturę oraz mysz lub inne urządzenie kierujące wskaźnikiem ekranowym. Zalecany  jest dostęp do drukarki czy też posiadanie mikrofonu lub kamerki.

c. W razie problemów z zapewnieniem właściwych warunków do nauki zdalnej rodzice/prawni opiekunowie powinni ten fakt niezwłocznie zgłosić wychowawcy klasy;

d. Szkoła we współpracy z organem prowadzącym w miarę możliwości może użyczyć potrzebnych środków do nauki zdalnej;

e. W przypadku braku takich możliwości szkoła we współpracy z rodzicami/prawnymi opiekunami ustala sposób realizacji kształcenia na odległość.

f. W przypadku problemów technicznych szkoła postara się zdalnie wesprzeć w ich rozwiązaniu.

2. Stanowisko pracy ucznia.

§ Wykorzystanie sprzętu komputerowego, tabletu lub telefonu oraz smart TV nie odbywa się w celach rozrywkowych.

§ Należy ze zrozumieniem podejść do konieczności zapewnienia komfortu i wygody pracy uczniów.

§ Zaleca się zapewnienie, schludnego, czystego biurka, odpowiednich narzędzi pracy oraz dobrego oświetlenia i ergonomii zgodnych z zasadami BHP.

§ Należy unikać pracy przy komputerze i urządzeniach mobilnych w godzinach wieczornych i nocnych. Jeśli uczeń decyduje się za zgodą rodziców na pracę po zmroku zalecamy ustawienie w systemie operacyjnym filtra światła niebieskiego, aby uniknąć problemów ze zmęczeniem i bezsennością oraz zastosować właściwe oświetlenie.

5.     Przerwy w pracy

§ Aby wzrok mógł odpocząć zaleca się patrzenie przez okno lub kilka chwil aktywnego wypoczynku. Warto też wykonać odpowiednie ćwiczenia fizyczne, przeznaczone dla osób pracujących ze sprzętem komputerowym.

§ Uczniom zalecamy wykonanie ćwiczeń proponowanych przez nauczycieli wychowania fizycznego w ramach lekcji WF;

§ Stanowczo odradza się w czasie przerw korzystania z urządzeń elektronicznych (przerwa nie może polegać na wykorzystaniu gier lub przeglądaniu stron internetowych).

§ Należy bezwzględnie stosować zasady ergonomii, systematycznie odpoczywać oraz dbać o wentylację pomieszczenia.

§ Szczegółowe normy dla nauczycieli można odnaleźć w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

§ Bezpieczeństwo w sieci – RODO.

1. Przetwarzanie danych osobowych ucznia i nauczyciela.

a. Przetwarzanie danych osobowych podczas kształcenia zdalnego jest realizowane przez szkołę na podstawie obowiązujących w szkole regulacji RODO oraz rozporządzania Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącego kształcenia zdalnego.

b. Szkoła może wymagać od ucznia jedynie danych niezbędnych do założenia przez niego konta w odpowiednim systemie zdalnego nauczania oraz w celu realizacji obowiązku nauki w formie zdalnej (na podstawie art. 35 ustawy – Prawa oświatowego w związku z art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

c. Rodzic (opiekun prawny) ma prawo wiedzieć, jak szkoła jako administrator będzie przetwarzała dane osobowe jego dziecka w trakcie nauki zdalnej;

d. Jeżeli platformy wykorzystywane do zdalnego nauczania są odrębnymi od szkoły administratorami przetwarzanych przez siebie danych, to rodzice i dzieci powinni od nich otrzymać klauzulę informacyjną o podstawowych zasadach i zakresie zbierania danych oraz administratorze, np. podczas zakładania konta;

e. Szczegółowe zasady dotyczące bezpieczeństwa w sieci oraz przetwarzania danych osobowych ujęte są w „Rekomendacjach dla nauczycieli dotyczących zasad bezpieczeństwa w sieci oraz przetwarzania danych osobowych w systemie pracy zdalnej”, które stanowią odrębny dokument.

2. Zagrożenie w sieci Internet;

a. Ochrona uczniów przed zagrożeniami w sieci Internet jest obowiązkiem rodziców/opiekunów prawnych. Należy zachować w tym względzie szczególną czujność.

 b. Rekomenduje się zastosowanie mechanizmów kontroli rodzicielskiej.

c. Należy zwraca uwagę na wszystkie programy, aplikacje czy strony internetowe używane podczas nauczania zdalnego.

d. Nauczyciel korzystając z tego typu rozwiązań i wskazując je uczniom podczas nauczania zdalnego kieruje się zasadami bezpieczeństwa w sieci.

e. Zakazuje się korzystania ze stron wskazywanych przez przeglądarkę lub programy antywirusowe zainstalowane na komputerze jako podejrzane, nie należy także włączać reklam internetowych, jakie mogą pojawić się w czasie korzystania z nauczania zdalnego, na linki do serwisów niewskazywanych bezpośrednio przez nauczyciela, nie pobierać załączników niewskazanych przez nauczyciela. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 492 i 493). Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248 oraz z 2020 r. poz. 374) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. (Dz. U. nr 148 poz.973)

 

 

Regulaminu i zasady funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Zmiennicy w razie zawieszenia wszystkich zajęć stacjonarnych i przejścia na nauczanie na odległość) lub  zorganizowania kształcenia mieszanego.

Na podstawie § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.493 ze zm.)

§ 1. Organizacja pracy zdalnej.

1. Szkoła odpowiada za merytoryczne przygotowanie zajęć.

2. Uczeń i jego rodzice/opiekunowie prawni odpowiadają za właściwe i rzetelne wywiązywanie się z obowiązku uczestnictwa w kształceniu na odległość.

3. Niektóre z zajęć będą wymagały uczestnictwa w nich uczniów w zaplanowanym czasie, np. czat lub telekonferencja. Inne będą miały formę zadań, ćwiczeń czy kart pracy przesyłanych przez nauczyciela do samodzielnej realizacji przez ucznia.

4. Zadania określone przez nauczycieli muszą posiadać termin ukończenia (przesłania).

5. Prosimy o motywowanie dziecka do systematycznej, równomiernej pracy nad przyswajaniem materiału i wykonywaniem ćwiczeń.

6. Kształcenie zdalne nakierowane jest także na kształtowanie odpowiedzialności, rzetelności i systematyczności.

7. Zajęcia zdalne przewidują także sprawdzanie wiedzy i postępów uczniów. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca br., działania podejmowane przez uczniów  będą oceniane.

§ 2. Zdalna edukacja – definicje.

1. Zdalna edukacja polega na zapoznawaniu się z różnego rodzaju cyfrowymi materiałami udostępnionymi w sieci Internet pod kierunkiem i aktywnym przewodnictwem nauczyciela.

2. Formy kształcenia dzielimy na synchroniczne, interaktywne (uczniowie i nauczyciel pracują w tym samym czasie, prowadząc komunikację w czasie rzeczywistym) oraz asynchroniczne (uczniowie przyswajają wiedzę, realizują zadane ćwiczenia, wypełniają testy, itd.).

3. Rezultaty działań w zarówno w kształceniu synchronicznym jak i asynchronicznym mogą być przedmiotem oceny.

II ORGANIZACJA ZAJĘĆ ZDALNYCH.

§ 3. Przebieg prowadzonej nauki zdalnej.

1. Treści edukacyjne podawane w środowisku zdalnym będą służyły realizacji podstawy programowej oraz rozwijaniu zainteresowań i pasji uczniów.

2. Nauczyciele w swojej pracy uwzględniają dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych uczniów;

3. Nauczyciele prowadzący zajęcia będą systematycznie – umieszczali w dzienniku elektronicznym opisy zadań dla uczniów danej klasy i odpowiadali na zapytania uczniów i rodziców także za pomocą e-dziennika.

4. Działania te będą widoczne w zakładkach: Wiadomości oraz Zadania domowe.

5. Nauczyciel może także kontaktować się z uczniami i rodzicami za pomocą poczty e-mail, platform edukacyjnych, dysków współdzielonych oraz interaktywnie (w czasie rzeczywistym) za pomocą komunikatorów i aplikacji do komunikacji audio lub audiowizualnej.

6. Platformą edukacyjną stosowaną do nauczania zdalnego w Szkole Podstawowej w Zmiennicy jest - Microsoft Teams.

§ 4. Sposób prowadzenia nauki zdalnej.

1.     Dostępność nauczycieli online do kontaktu w czasie rzeczywistym.

2.     

a. Od poniedziałku do piątku w godzinach zawartych w planie lekcji umieszczonym w e-dzienniku oraz określonych w harmonogramie konsultacji, nauczyciele prowadzą lekcje online ( lekcja trwa 30 minut).

b. Określony wyżej czas jest przeznaczony na: prowadzenie lekcji, zadawanie nauczycielowi pytań zarówno w formie pisemnej, jak i w trakcie rozmowy tekstowej, głosowej lub wideo.

2. Aktywność ucznia w trakcie nauki zdalnej.

a. Częstotliwość sprawdzania wiadomości oraz zadań domowych zależy od nauczyciela, jednak szkoła zaleca sprawdzanie konta ucznia na bieżąco, przynajmniej trzy razy dziennie.

3. Terminy wykonanych zadania.

 

a. Termin wykonania danego zadania nauczyciel opisuje w wiadomości opisującej zadanie lub w treści samego zadania (zadania mogą być zadawane do godz. 1430.

b. W przypadku problemów technicznych lub organizacyjnych uczeń powinien zawiadomić nauczyciela lub wychowawcę o braku możliwości wykonania zadania w ustalonym terminie.

c. Jeśli uczeń ma wątpliwości, jak wykonać zadanie lub nie potrafi go wykonać – powinien zgłosić to nauczycielowi aby uzyskać jego pomoc.

3.     Typy zadania umieszczane w wiadomościach przez nauczyciela.

4.     

a. Nauczyciel będzie zlecał uczniom zadania do wykonania w następujących formach: · klasyczna, z odwołaniem do podręcznika, zeszytu ćwiczeń,

· tekstowy opis zadania do wykonania,

· link do interaktywnych platform edukacyjnych wykorzystujących formy nauki i sprawdzania wiadomości (np. filmy, quizy, testy),

· załącznik zawierający materiały tekstowe, grafiki, materiały audiowizualne, itp.

· dzienniczki aktywności

5. Przebieg zajęć interaktywnych z nauczycielem.

a. Nauczyciel może zorganizować lekcję online przy wykorzystaniu aplikacji audio, audiowizualnych lub na internetowych platformach edukacyjnych.

b. Czas trwania jednej lekcji wirtualnej nie może przekroczyć 30 min.

c. Termin spotkania online to godzina lekcyjna według obowiązującego tygodniowego planu zajęć. Jeśli nastąpi zmiana,  będzie przekazywana uczniom za pomocą wiadomości w e-dzienniku lub komunikatora internetowego najpóźniej w dniu poprzedzającym lekcję zaplanowaną w takiej formie.

6. Opieka nad uczniem uczącym się zdalnie.

a. Uczeń przebywający w domu realizuje obowiązek szkolny pod opieką rodziców/opiekunów prawnych, którzy sprawują w tym czasie nad nim wyłączną opiekę.

b. Pracujący zdalnie nauczyciel nie ma możliwości realizowania swoich funkcji opiekuńczych.

7. Plan lekcji w trakcie zajęć zdalnych.

a. Aby dostosować ilość godzin dydaktycznych do możliwości psychofizycznych dzieci plan lekcji został zmodyfikowany (skrócenie lekcji do 30 minut i wydłużenie przerw międzylekcyjnych o 15 minut).

b. Aktualny plan lekcji jest umieszczony w e-dzienniku.   

8. Frekwencja na zajęciach zdalnych.

a. w czasie nauczania zdalnego ewidencjonowanie obecności ucznia na zajęciach to termin logowania ucznia na platformie zdalnej;

b. nauczyciel w ramach ujętych w planie lekcji zajęć wpisuje adnotacje „obecność w domu” (OWD) c. adnotacja OWD - obecność w domu,  ma wpływ na frekwencję.

9. Ocenianie postępów uczniów.

a. Zmiany obowiązujące w czasie trwania nauczania zdalnego określa aneks do Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, który zawiera:

· podstawowe formy monitorowania postępów uczniów oraz sposoby weryfikacji ich wiedzy i umiejętności (opracowane przez nauczyciela prowadzącego zajęcia z którymi każdy uczeń oraz rodzice/ prawni opiekunowie mają zostać zapoznani);

· zasady oceny aktywności ucznia;

· sposoby informowania uczniów lub rodziców/opiekunów prawnych o postępach ucznia w nauce;

· zasady oceniania zachowania uczniów;

§ 5 Stanowisko pracy, urządzenia, oprogramowanie, bezpieczeństwo i higiena pracy.

1.     Warunki techniczne potrzebne do nauki zdalnej.

a. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka powinni zapewnić odpowiednie warunki do realizacji nauki z użyciem metod i technik kształcenia na odległość;

b. uczniowie powinni mieć dostęp do sieci Internet oraz urządzeń umożliwiających połączenie z nim, wyposażonych w ekran, klawiaturę oraz mysz lub inne urządzenie kierujące wskaźnikiem ekranowym. Zalecany  jest dostęp do drukarki czy też posiadanie mikrofonu lub kamerki.

c. W razie problemów z zapewnieniem właściwych warunków do nauki zdalnej rodzice/prawni opiekunowie powinni ten fakt niezwłocznie zgłosić wychowawcy klasy;

d. Szkoła we współpracy z organem prowadzącym w miarę możliwości może użyczyć potrzebnych środków do nauki zdalnej;

e. W przypadku braku takich możliwości szkoła we współpracy z rodzicami/prawnymi opiekunami ustala sposób realizacji kształcenia na odległość.

f. W przypadku problemów technicznych szkoła postara się zdalnie wesprzeć w ich rozwiązaniu.

2. Stanowisko pracy ucznia.

§ Wykorzystanie sprzętu komputerowego, tabletu lub telefonu oraz smart TV nie odbywa się w celach rozrywkowych.

§ Należy ze zrozumieniem podejść do konieczności zapewnienia komfortu i wygody pracy uczniów.

§ Zaleca się zapewnienie, schludnego, czystego biurka, odpowiednich narzędzi pracy oraz dobrego oświetlenia i ergonomii zgodnych z zasadami BHP.

§ Należy unikać pracy przy komputerze i urządzeniach mobilnych w godzinach wieczornych i nocnych. Jeśli uczeń decyduje się za zgodą rodziców na pracę po zmroku zalecamy ustawienie w systemie operacyjnym filtra światła niebieskiego, aby uniknąć problemów ze zmęczeniem i bezsennością oraz zastosować właściwe oświetlenie.

5.     Przerwy w pracy

§ Aby wzrok mógł odpocząć zaleca się patrzenie przez okno lub kilka chwil aktywnego wypoczynku. Warto też wykonać odpowiednie ćwiczenia fizyczne, przeznaczone dla osób pracujących ze sprzętem komputerowym.

§ Uczniom zalecamy wykonanie ćwiczeń proponowanych przez nauczycieli wychowania fizycznego w ramach lekcji WF;

§ Stanowczo odradza się w czasie przerw korzystania z urządzeń elektronicznych (przerwa nie może polegać na wykorzystaniu gier lub przeglądaniu stron internetowych).

§ Należy bezwzględnie stosować zasady ergonomii, systematycznie odpoczywać oraz dbać o wentylację pomieszczenia.

§ Szczegółowe normy dla nauczycieli można odnaleźć w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

§ Bezpieczeństwo w sieci – RODO.

1. Przetwarzanie danych osobowych ucznia i nauczyciela.

a. Przetwarzanie danych osobowych podczas kształcenia zdalnego jest realizowane przez szkołę na podstawie obowiązujących w szkole regulacji RODO oraz rozporządzania Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącego kształcenia zdalnego.

b. Szkoła może wymagać od ucznia jedynie danych niezbędnych do założenia przez niego konta w odpowiednim systemie zdalnego nauczania oraz w celu realizacji obowiązku nauki w formie zdalnej (na podstawie art. 35 ustawy – Prawa oświatowego w związku z art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

c. Rodzic (opiekun prawny) ma prawo wiedzieć, jak szkoła jako administrator będzie przetwarzała dane osobowe jego dziecka w trakcie nauki zdalnej;

d. Jeżeli platformy wykorzystywane do zdalnego nauczania są odrębnymi od szkoły administratorami przetwarzanych przez siebie danych, to rodzice i dzieci powinni od nich otrzymać klauzulę informacyjną o podstawowych zasadach i zakresie zbierania danych oraz administratorze, np. podczas zakładania konta;

e. Szczegółowe zasady dotyczące bezpieczeństwa w sieci oraz przetwarzania danych osobowych ujęte są w „Rekomendacjach dla nauczycieli dotyczących zasad bezpieczeństwa w sieci oraz przetwarzania danych osobowych w systemie pracy zdalnej”, które stanowią odrębny dokument.

2. Zagrożenie w sieci Internet;

a. Ochrona uczniów przed zagrożeniami w sieci Internet jest obowiązkiem rodziców/opiekunów prawnych. Należy zachować w tym względzie szczególną czujność.

b. Rekomenduje się zastosowanie mechanizmów kontroli rodzicielskiej.

c. Należy zwraca uwagę na wszystkie programy, aplikacje czy strony internetowe używane podczas nauczania zdalnego.

d. Nauczyciel korzystając z tego typu rozwiązań i wskazując je uczniom podczas nauczania zdalnego kieruje się zasadami bezpieczeństwa w sieci.

e. Zakazuje się korzystania ze stron wskazywanych przez przeglądarkę lub programy antywirusowe zainstalowane na komputerze jako podejrzane, nie należy także włączać reklam internetowych, jakie mogą pojawić się w czasie korzystania z nauczania zdalnego, na linki do serwisów niewskazywanych bezpośrednio przez nauczyciela, nie pobierać załączników niewskazanych przez nauczyciela. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 492 i 493). Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248 oraz z 2020 r. poz. 374) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. (Dz. U. nr 148 poz.973)

 

 Regulamin jest do pobrania w zakładce "COVID-19 dokumenty" lub tutaj