STATUT

UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO

„PŁOMYK” w Zmiennicy

 

Rozdział 1

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§ 1

Uczniowski Klub Sportowy „Płomyk w Zmiennicy zwany dalej „Klubem" jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów, rodzi­ców, uczniów, nauczycieli i sympatyków.

§ 2

1. Terenem działania Klubu jest obszar Unii Europejskiej.

2. Siedzibą Klubu jest Szkoła Podstawowa w Zmiennicy.

§ 3

Klub jest stowarzyszeniem w rozumieniu art. 7 ust. 4 i 5 usta­wy o kulturze fizycznej i z tego tytułu podlega ewidencji oraz posiada osobowość prawną.

§ 4

1. Klub działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą - Prawo o stowarzyszeniach, ustawą o systemie oświaty oraz z własnym statutem.

2. Klub może być członkiem okręgowych, regionalnych i międzynarodowych związ­ków sportowych oraz ogólnokrajowych związków sporto­wych.

§ 5

Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Rozdział 2

Cel i środki działania

§ 6

Podstawowym celem Klubu jest upowszechnianie i popieranie wszystkich form kultury fizycznej w środowisku dzieci, młodzieży, a także osób dorosłych i osób niepełnosprawnych.

 

A w szczególności:

1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sporto­wego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu.

2. Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.

3. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.

4. Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.

5. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.

6. Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.

7. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.

8. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim oraz w różnych grupach zawodowych i społecznych.

9. Działanie na rzecz doposażenia w sprzęt, odzież, akcesoria sportowe i inne przedmioty niezbędne do uprawiania sportu.

10. Promocja sportu powszechnego.

11. Współpraca z krajowymi i zagranicznymi osobami oraz instytucjami zajmującymi się podobną tematyką.

12. Szerzenie i stymulacja aktywności fizycznej w rodzinie i u osób nieaktywnych sportowo, społecznie i zawodowo, także u dorosłej młodzieży i osób w starszym wieku.

13. Promowanie systematycznej aktywności sportowej i jej prozdrowotnych, edukacyjnych i wychowawczych wartości.

14. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, parafią i organizacjami społecznymi z terenu miejscowości lub obejmujących swoim działaniem tern miejscowości.

15. Poprawa jakości życia mieszkańców Zmiennicy, w tym poprzez wzrost aktywności fizycznej mieszkańców, wzrost dostępu do oferty szkoleniowej w zakresie sportu, rekreacji i turystyki.

16. Promocja i rozwój turystyki na terenie Zmiennicy, w tym wytyczanie, budowa i zagospodarowanie szlaków turystycznych, tras rowerowych i ścieżek krajoznawczych, budowa internetowej bazy turystycznej i rekreacyjnej miejscowości, opracowanie, wydawanie i upowszechnianie materiałów informacyjnych.

17. Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych, prozdrowotnych itp. na rzecz mieszkańców.

18. Wspieranie budowy i rozbudowy infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej oraz organizacji terenów sportowo-rekreacyjnych.

19. Współpraca z Polonią i Polakami za granicą.

20. Działanie Klubu w kierunku upowszechniania porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, w szczególności alkoholizmowi i narkomanii

21. Działalność na rzecz

§ 7

Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z dyrektorem szkoły, radą szkoły, klubami sportowymi, władzami samorządowymi i sportowymi.

§ 8

Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków 
i działaczy oraz pomocy rodziców 
uczniów.

 

Rozdział 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

Członkowie Klubu dzielą się na:

1. zwyczajnych,

2. wspierających.

§ 10

1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być uczniowie szkoły, rodzice i nauczyciele, którzy złożą pisemną deklarację, zostaną przyjęci przez Zarząd Klubu i opłacą wpisowe.

2. Małoletni poniżej 16 lat mogą być członkami Klubu za zgoda ich przedstawicieli ustawowych.

§ 11

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

1. Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym, 
z ograniczeniami określonymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo o stowarzyszeniach.

2. Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu.

3. Uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub.

4. Korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określanych przez Zarząd Klubu.

5. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

 

§ 12

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele Klubu, zostaną przyjęci przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialno-finansową dla Klubu.§ 13

Członkowie wspierający mają prawo do:

1. Uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Klubu z głosem doradczym.

2. Zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu.

3. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

 

§ 14

Do obowiązków członków należy:

1. Branie czynnego udziału w działalności Klubu.

2. Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klubu.

3. Godne reprezentowanie barw Klubu.

4. Płacenie składek na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie Klubu.

§ 15

Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:

1. Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu.

2. Skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:

a) umyślnego naruszenia postanowień statutu,

b) nie brania udziału w działalności statutowej Klubu.

c) działania na szkodę Klubu.

4. Śmierć.

3. Rozwiązanie się Klubu.

 

 

Rozdział 4

Władze Klubu

§ 16

Władzami Klubu są:

1. Walne Zebranie Klubu,

2. Zarząd Klubu

3. Komisja Rewizyjna

Kadencja władz trwa 4 lata.

Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Klubu.

Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§ 17

1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne i nadzwyczajne.

2. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu:

a) z własnej inicjatywy,

b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,

c) na wniosek 1/3 ogółu członków.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 18

1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:

a) uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu,

b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarząd Komisji Rewizyjnej,

c) uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu,

d) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

e) ustalenie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich,

f) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu.

2. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.

3. W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.

 

§ 19

1. Zarząd Klubu składa się z 3 członków Prezesa, Wiceprezesa, który pełni funkcje Skarbnika i Członka Zarządu, który pełni funkcję Sekretarza.

2. Prezesa wybiera Walne Zgromadzenia Członków.

3. Prezes proponuje skład Zarządu Klubu, który uchwala Walne Zebranie Członków.

4. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż jeden raz na kwartał.

5. Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność co najmniej 2 członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

6. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi działającemu wspólnie z Wiceprezesem.

 

§20

Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżąca działalnością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Klubu, a w szczególności:

1. reprezentowanie Klubu na zewnątrz i dziabnie w jego imieniu,

2. wykonywanie uchwal Walnego Zebrania Klubu,

3. uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,

4. powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,

5. przyjmowanie i skreślanie członków,

6. zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami,

7. składanie sprawozdań z działalności Klubu.

§ 21

1. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynności lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.

2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Zarząd większością.

3. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.

§22

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu.

3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.

4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Klubu.

5. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:

a) przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu,

b) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,

c) składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,

d) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu,

e) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgod­nych z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu.

§23

1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czyn­nościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.

2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu człon­ka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością głosów.

3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu.

§ 24

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej - władzom tym przysługuje prawo dokooptowania nowych członków spośród członków Klubu.

Rozdział 5

Wyróżnienia i kary

§ 25

1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.

2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalany przez Zarząd Klubu

§26

1. W razie naruszenia postanowień lub uchwał władz Klubu -Zarządowi przysługuje - zgodnie z regulaminem zatwierdzo­nym przez Walne Zebranie Klubu - prawo wymierzania na­stępujących kar:

a) upomnienia,

b) nagany,

c) zawieszenia w prawach członka,

d) wykluczenia

2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni.

3. Uchwała Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna.

Rozdział 6

Majątek i fundusze Klubu

§27

1. Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze:

a) składki członkowskie,

b) dotacje budżetowe na zadania zlecone,

c) darowizny, zapisy, spadki osób prawnych oraz fizycznych,

d) dochody z działalności gospodarczej (np. reklama, sprzedaż towarów, usług),

e) dochody ze sprzedaży majątku,

f) majątek,

g) inne źródła.

§28

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielenia pełnomocnictw wymagane są podpisy Prezesa i Wiceprezesa.

 

Rozdział 7

Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu

§ 29

Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 

§ 30

1. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek.

Wersja *.doc